Suzy Davies
(Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West)

I’m Suzy Davies, the Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West. This includes Gower as well as Swansea, NPT, and Bridgend County Borough.

I am the Shadow Minister for Education & Welsh Language, and I focus on the Swansea Bay City Deal too. I’m also a member of the Children, Young People & Education Committee and the Constitutional & Legislative Affairs Committee .
Additionally I chair the Assembly’s Cross Party Group on Tourism so businesses can get in touch with Welsh Government.

Suzy Davies ydw i, Aelod Cynulliad Ceidwadol Cymru dros Orllewin De Cymru. Mae hyn yn cynnwys Gŵyr yn ogystal ag Abertawe, CNPT, a Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Fi yw’r Gweinidog Cysgodol dros Addysg ac Iaith Gymraeg, ac rwy’n canolbwyntio ar Fargen Dinas Bae Abertawe hefyd. Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.
Hefyd, rwy’n cadeirio Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad ar Dwristiaeth fel y gall busnesau gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Our Business

I have an office near Swansea city centre which is accessible Monday-Friday between 9:30am and 5:00pm. It is always better to make an appointment however as we can often be out at other meetings.

My staff and I are here to help with any local issues you may have. This can could include things like health, education, Swansea Council or even if you just want to get my views on national issues.

Mae gen i swyddfa ger canol dinas Abertawe sy’n agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9: 30yb a 5: 00yp. Mae bob amser yn well gwneud apwyntiad fodd bynnag oherwydd gallwn ni fod allan mewn cyfarfodydd eraill yn aml.

Mae fy staff a minnau yma i helpu gydag unrhyw faterion lleol sydd gennych. Gall hyn gynnwys pethau fel iechyd, addysg, Cyngor Abertawe neu hyd yn oed os ydych chi am gael fy marn ar faterion cenedlaethol yn unig.

Contact Details

Address: Office of Suzy Davies AM, Cornhill Chambers, 8 Christina Streeet, Swansea, SA1 4EW
Telephone: 01792 462208
Website: www.suzydavies.wales
Email: suzy.davies@assembly.wales